سالن چند منظوره مرزداران

( تمرینات بانوان ـ مدارس )