سالن ورزشی چند منظوره کوثر

( تمرینات بانوان ـ مدارس )