سالن ورزشی چند منظوره ستارخان

( تمرینات آقایان ـ مدارس )