( تمرینات آقایان )

زمین اختصاصی هاکی روی چمن شهید فرشباف